Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

Ve středu 9. 11. 2016 proběhl v Hradci Králové XIX. Sněm lesníků, kde byly prezentovány do té doby nepublikované výsledky druhého cyklu Národní inventarizace lesů. Statistické výsledky byly v podobě grafů a kartogramů prezetovány na témata, která se týkala aktualizovaných výstupů z témat obnovy, těžby a přírůstu dříví. Dále byly zmíněny výstupy týkající se zastoupení dřevin a věkové struktury lesa, obnovy lesa, mrtvého dříví a škod zvěří na lesních porostech. Kromě statistických výsledků byl prezentován i návrh metody hodnocení zdravotního stavu lesů z družicových dat a návrh optimalizace plánování mýtních těžeb sloužících jako prostředek k zajištění jejich dlouhodobé vyrovnanosti. Celý seminář byl zakončen příspěvky, které se věnovaly změnám ve druhém invetarizačním cyklu, přípravě třetího inventarizačního cyklu a možnostem využití dat získaných v průběhu druhého inventarizačního šetření. Jednotlivé příspěvky na semináři vyvovaly diskuze, které přicházely s novými podněty a nápady, jak je možné výsledky dále uplatnit. Prezentace ze sněmu lesníků jsou uloženy zde .


Ve středu 9. 11. 2016 pořádá Česká lesnická společnost a Ústav pro hospodářskou úpravu lesů XIX. Sněm lesníků, jehož téma zní – Národní inventarizace lesů. Seminář začíná v devět hodin v jednacím sále LČR Silvia v Hradci Králové.

Na sněmu budou veřejnosti představeny doposud nepublikované výsledky z terénního šetření. V rámci semináře zazní deset příspěvků, jejichž podrobnější znění je zveřejněno zde .

Na seminář jsou srdečně zváni vlastníci lesa, správci všech typů lesních majetků, osoby ze státní správy, lesních družstev, zájmových skupin, podnikatelských subjektů v lesnictví a dřevařství a všichni, kteří se o problematiku lesů ČR zajímají.