Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

Princip vyhodnocení NIL

Na každou inventarizační plochu (inventarizační bod) připadá určitá část z celkové velikosti vyhodnocovaného území – tzv. reprezentativní plocha. Informace zjištěné na jednotlivých inventarizačních bodech uvnitř vyhodnocovaného území jsou do odhadu NIL přeneseny vahou (výběrová váha), která koresponduje s velikostí příslušné reprezentativní plochy. Tato úvaha je esencí nejzákladnějšího postupu vyhodnocení NIL.

Rámcové informace o postupech používaných při vyhodnocení NIL

Stručný úvod do problematiky výběrových šetření používaných NIL lze najít v prezentaci Metodické principy NIL, která byla přednesena u příležitosti 80letého výročí založení ÚHÚL. O stupeň podrobnější přednáška pojednávající o principech matematicko-statistického vyhodnocení NIL je přístupná formou prezentace pro studenty Fakulty lesnické a dřevařské Mendelovy univerzity v Brně.

Čtenářům s hlubším zájmem o výběrová šetření mohou sloužit prezentace na téma funkce lokální hustotyjednofázových odhadů (pro populace kontinua). V rámci mezinárodního projektu USEWOOD bylo zorganizováno školení na téma statistických metod v NIL, během kterého zazněla prezentace o tzv. dvoufázových odhadech (v angličtině). Výše zmíněné prezentace sloužily jako materiál k šířeji zaměřeným přednáškám. Z tohoto důvodu je v nich větší spektrum metod, které zpravidla neodpovídají zcela konkrétní situaci při vyhodnocení NIL2.

Metodika vyhodnocení NIL2 (2011–2015)

Metodika statistického vyhodnocení je dostupná v el. podobě:

K této metodice byly zpracovány dva expertní posudky:

  • posudek zpracovaný Dr. Adrianem Lanzem (statistik švýcarské NIL, Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft / WSL)
  • posudek zpracovaný prof. RNDr. Jaromírem Antochem, CSc., doc. RNDr. Zdeňkem Hlávkou, Ph.D. a doc. RNDr. Zbyňkem Pawlasem, Ph.D. (Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy)

Oba tyto posudky ve svém závěru konstatovaly správnost použité metodiky vyhodnocení NIL2.

Metodický vývoj od ukončení NIL2

V období od zavedení kontinuální NIL, tj. de facto od okamžiku spuštění projektu Sledování stavu a vývoje lesních ekosystémů v roce 2016, je počítáno s požadavky na vyhodnocení pro kratší časová období (např. pro konkrétní rok) a/nebo pro menší geografická území, např. konkrétní přírodní lesní oblast. S ohledem na sníženou velikost výběru (počet inventarizačních ploch měřených v daném období či na daném území) nelze tyto požadavky naplnit jinak než s použitím pomocných zdrojů dat, typicky pořízených metodami dálkového průzkumu Země.

Proto byla rozpracovávána metodika regresních odhadů, která byla poprvé využita při řešení projektu H2020 Diabolo. V rámci projektu byl navržen a implementován prototyp informačního systému (nFIESTA – new Forest Inventory Estimation and Analysis), jenž byl úspěšně otestován provedením případové studie (odhady nadzemní biomasy nad integrovanou databází francouzské, německé, švýcarské a české NIL). Kompletní přehled stavu a vývoje systému nFIESTA a související metodiky lze nalézt v příslušném reportu z projektu Diabolo.