Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

Současnost NIL v ČR

ÚHÚL úspěšně dokončil druhý cyklus Národní inventarizace lesů v ČR (NIL2, 2011–2015). Od roku 2016 již pokračuje NIL v kontinuálním režimu s pětiletou periodou návratu na inventarizační plochy.

Národní inventarizace lesů v ČR, druhý cyklus (2011-2015)

V roce 2018 ÚHÚL dokončil veškeré práce spojené s druhým cyklem národní inventarizace lesů (NIL2, 2011–2015), který díky opakovanému měření na lokalitách totožných s NIL1 doplnil statický charakter informací NIL1 o vývojové trendy (např. odhad změny rozlohy lesních pozemků, odhad změny celkové zásoby dříví) a především o dynamické veličiny (např. odhad množství vytěženého dříví, odhad přírůstu dříví, přesuny rozlohy území mezi sledovanými kategoriemi pozemků), které nebyly nikdy v historii ČR publikovány na základě údajů přímo zjišťovaných opakovaným šetřením na identických lokalitách v terénu. V rámci druhého cyklu byla založena nová inventarizační síť, na které od roku 2016 probíhá kontinuální inventarizace s pětiletou periodou návratu na inventarizační plochy.

Národní inventarizace lesů v ČR, třetí cyklus (2016-2020)

ÚHÚL má na základě získaných zkušeností jasnou vizi, jakým způsobem by měla Národní inventarizace lesů dále pokračovat. Jedná se o kontinuální inventarizaci, s každoročním sběrem dat a jejich průběžným vyhodnocováním. Šetření na konkrétních inventarizačních plochách se opakuje jednou za pět let (pětiletý cyklus). Do roku 2015 používaný periodický systém NIL s desetiletým cyklem byl shledán nepružným a neefektivním. Výsledky jsou k dispozici jednou za deset let a stávají se tak postupně neaktuálními. Dalším problémem je téměř šestileté přerušení prací mezi inventarizačními cykly, kdy dochází k rozpadu odborného týmu a není využita nákladně pořízená technologie. Přechod z periodické inventarizace na kontinuální je také postupným trendem v řadě evropských zemí (Finsko, Švédsko, Francie, Rakousko a další).

Záměr změny podoby inventarizace byl již znám před zahájením NIL2. Celá technologie sběru a vyhodnocení NIL2 byla připravena tak, aby od roku 2016 bylo možno zahájit kontinuální inventarizaci. Tento návrh byl předložen garantovi NIL ČR Ministerstvu zemědělství. Ministerstvo tento záměr přijalo a pověřilo v roce 2015 ÚHÚL provedením projektu Sledování stavu a vývoje lesních ekosystémů (SSLEK) do doby, než bude vyhlášena další NIL nařízením vlády. Projekt byl navržen tak, aby co nejefektivněji navazoval na šetření prováděné v rámci NIL ČR a aby zároveň umožnil častější a operativnější poskytování potřebných informací. Kontinuální podoba Národní inventarizace přináší následující výhody:

  • Aktuálnost výstupů – údaje o stavu a vývoji lesa je možné častěji aktualizovat díky již v NIL2 nastavenému systému měření, kdy každý půlrok je rovnoměrně změřeno celé území ČR (1/10 ploch).
  • Vyšší přesnost a rozsah výstupů – přesnost a rozsah výstupů zvyšují údaje získané metodami dálkového průzkumu Země. Do kontinuální NIL lze průběžně zařazovat (vyřazovat) další specializovaná šetření podle aktuálních potřeb.
  • Nižší finanční náročnost – kontinuální podoba inventarizace umožňuje efektivnější využití technologie, která je využívána průběžně a doplňována podle aktuální potřeby.
  • Personální udržitelnost – výhodou kontinuální NIL je stabilizace odborného týmu, který se nepřetržitě podílí na sběru a vyhodnocování dat (na rozdíl od periodické NIL). Je tak zajištěn další odborný rozvoj NIL v ČR.