Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

Rozloha území

Rozloha území dle kategorií pozemků [ha].

Podrobnější výsledky NIL jsou k dispozici zde.


region NUTS
geografická doména
bodový odhad
nejpravděpodobnější hodnota
směrodatná odchylka
směrodatná odchylka bodového odhadu (výběrová chyba)
dolní mez
dolní mez intervalového odhadu
horní mez
horní mez intervalového odhadu
relativní chyba
procentické vyjádření poloviny šířky intervalového odhadu vzhledem k hodnotě bodového odhadu
atributová doména
třídící kritérium

Informace k tabulce

Výstup NIL: Rozloha území.
Definice: Rozloha (plocha) území dle kategorií pozemků.
Cyklus NIL: Cyklus NIL2 – druhý cyklus probíhající v letech 2011–2015.
Inventarizační síť: Síť NIL1.
Jednotka měření: hektar
Interval spolehlivosti: Intervalový odhad konstruován pro 95% statistickou jistotu (hladina významnosti alfa=0,05).
Atributová doména: Kategorie pozemku dle definic NIL2.

Volba atributové kategorie grafu: