Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

Plošné udaje

Rozloha území kategorií pozemků [%].

Podrobnější výsledky NIL jsou k dispozici zde.


oblast
geografická doména
kategorie
třídící kritérium
bodový odhad
nejpravděpodobnější hodnota
směrod. odchylka
směrodatná odchylka bodového odhadu (výběrová chyba)
variační koef. %
procentické vyjádření podílu směrodatné odchylky vzhledem k hodnotě bodového odhadu
velikost výběru
velikost výběru
min. velikost výběru
minimální velikost výběru
interv. odhad
intervalový odhad


Informace k tabulce

Tematický okruh: Plošné udaje.
Indikátor: Rozloha (plocha) území podle specifických kategorií pozemků.
Období: Období šetření NIL1, mezi lety 2001 a 2004.
Jednotka měření: Procento.
Definice odhadu: Zastoupení území kategorií pozemků.
Území: Celé území geografické domény (celá zájmová oblast).
Interval spolehlivosti: Intervalový odhad konstruován pro 95% statistickou jistotu (hladina významnosti alfa = 0,05).
Typ geogr. domény: Nomenklatura územních statistických jednotek, 0. a 1. úroveň – stát.; Nomenklatura územních statistických jednotek, 3. úroveň – kraj.
Atributová doména: Kategorie pozemku podle definice NIL1.

Volba atributové kategorie grafu: