Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

Současnost NIL v ČR

V současnosti ÚHÚL dokončuje druhý cyklus Národní inventarizace lesů v ČR (NIL2, 2011–2015). Dále bude NIL probíhat v kontinuálním režimu.

Národní inventarizace lesů v ČR, druhý cyklus (2011-2015)

V současné době ÚHÚL dokončuje druhý cyklus národní inventarizace lesů (NIL2, 2011–2015), který díky opakovanému měření na lokalitách totožných s NIL1 doplňuje statický charakter informací NIL1 o vývojové trendy (např. odhad změny rozlohy lesních pozemků, odhad změny celkové zásoby dříví) a především o dynamické veličiny (např. odhad množství vytěženého dříví, odhad přírůstu dříví, přesuny rozlohy území mezi sledovanými kategoriemi pozemků), které nebyly nikdy v historii ČR publikovány na základě údajů přímo zjišťovaných opakovaným šetřením na identických lokalitách v terénu. V rámci druhého cyklu byla založena nová inventarizační síť, na které bude v budoucnu probíhat kontinuální inventarizace.

Národní inventarizace lesů v ČR, třetí cyklus (2016-2020)

ÚHÚL má na základě získaných zkušeností jasnou vizi, jakým způsobem by měla Národní inventarizace lesů do budoucna pokračovat. Jedná se o kontinuální podobu inventarizace, kdy bude probíhat průběžný sběr dat s pětiletým intervalem přeměřování ploch a současně také průběžné vyhodnocování. Periodický systém desetileté inventarizace je velice nepružný. Výsledky jsou k dispozici jednou za deset let a stávají se tak postupně neaktuálními. Dalším problémem je šestileté přerušení inventarizace, kdy dochází k rozpadu odborného týmu pracovníků NIL a také k nevyužívání nákladné technologie. Přechod z periodické inventarizace na kontinuální je také postupným trendem v řadě evropských zemí (Finsko, Švédsko, Francie, Rakousko a další)

Záměr změny podoby inventarizace byl již znám před zahájením druhé NIL. Celá technologie sběru a vyhodnocení NIL2 byla připravena tak, aby od roku 2016 bylo možno zahájit kontinuální inventarizaci. Tento návrh byl předložen garantovi NIL ČR Ministerstvu zemědělství. Ministerstvo tento záměr přijalo a pověřilo v roce 2015 ÚHÚL provedením projektu Sledování stavu a vývoje lesních ekosystémů (SSLEK) do doby než bude vyhlášena třetí NIL nařízením vlády. Projekt byl navržen tak, aby co nejefektivněji navazoval na šetření prováděné v rámci NIL ČR a aby zároveň umožnil častější a operativnější poskytování potřebných informací. Kontinuální podoba Národní inventarizace přinese následující výhody:

  • Aktuálnost výstupů – údaje o stavu a vývoji lesa bude možné častěji aktualizovat díky již v NIL2 nastavenému systému měření, kdy každý půlrok je rovnoměrně změřeno celé území ČR (1/10 ploch).
  • Vyšší přesnost a rozsah výstupů – přesnost a rozsah výstupů zvýší údaje získané metodami dálkového průzkumu Země. Do kontinuální NIL lze průběžně zařazovat (vyřazovat) další specializovaná šetření podle aktuálních potřeb.
  • Nižší finanční náročnost – kontinuální podoba inventarizace umožní efektivnější využití technologie, která tak bude využívána průběžně a pouze doplňována podle aktuální potřeby.
  • Personální udržitelnost – výhodou kontinuální NIL je stabilizace odborného týmu, který se nepřetržitě podílí na sběru a vyhodnocování dat (na rozdíl od periodické NIL). Bude tak zajištěn další odborný rozvoj NIL v ČR.