Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

Terénní šetření NIL

Kvalitní provedení terénního šetření v potřebném rozsahu je nezbytným předpokladem pro dosažení cílů NIL – tj. poskytnutí nestranných a dostatečně přesných informací o stavu lesů v ČR a jejich vývoji.

Organizace šetření

Od druhého cyklu Národní inventarizace lesů v ČR (NIL2, 2011-2015) probíhá terénní i fotogrammetrické šetření v každé sezóně (jarní a podzimní) po celém území ČR. Sběr dat v rámci NIL2 probíhal paralelně ve dvou inventarizačních sítích – v síti NIL1 založené v prvním inventarizačním cyklu (NIL1, 2001-2004) a v nově zakládané síti NIL2. Terénní šetření druhého cyklu Národní inventarizace lesů v ČR (NIL2, 2011-2015) se realizovalo na 23199 inventarizačních plochách, z nichž převážná část byla zařazena do kategorie pozemků Les.

Přístrojové vybavení

Stejně jako v NIL1 bylo přístrojové vybavení NIL2 postaveno na technologii Field-Map od firmy IFER. Sběr dat se prováděl pomocí aplikace Field-Map Data Collector (FMDC) nainstalované do terénního počítače. Na tuto aplikaci se připojovalo používané přístrojové vybavení:

 • terénní počítač Armor (DRS Technologies) ,
 • elektronický kompas MapStar (Laser Technology Inc),
 • laserový dálkoměr ForestPro (Laser Technology Inc),
 • přístroj GPS (Trimble),
 • elektronická průměrka (Haglöf),
 • elektronický záznamník (Psion),
 • fotoaparát (Panasonic)

Elektronické přístroje byly samozřejmě doplněny dalšími pomůckami (obvodové pásmo, sada čísel pro dočasné označení kmenů, přírůstový nebozez, kladivo, mačeta, šablony pro posouzení výčetních tlouštěk hraničních kmenů, rýč, polní lopatka, skládací metr apod.).

Sběr dat na inventarizačních plochách

Postup na plochách sítě NIL1

Pracovní postup šetření NIL2 na ploše sítě NIL1 měl většinou charakter opakovaného šetření, které probíhalo ve dvou časově navazujících fázích:

 1. Navigace na plochu – účelem navigace bylo dohledání středů IP založených během NIL1. V menším počtu případů byly vytyčovány polohy středu IP navržených do pozemního šetření poprvé až v rámci NIL2 – nejčastěji šlo o lokality, které nebyly v NIL1 popsány jako les, avšak při FTGM interpretaci NIL2 byly zhodnoceny již jako možná kategorie pozemků Les. Navigační práce probíhali pomocí přístroje GPS (staničení), laserového dálkoměru a elektronické buzoly (postup z místa staničení polární metodou směrem ke středu IP). Ve finální fázi byl k nalezení stabilizace středu IP založené během NIL1 používán detektor kovů. Během navigace byly zaměřovány a dokumentovány takzvané pomocné navigační body – význačné objekty v okolí inventarizační plochy. Tyto mohou sloužit k opakovanému dohledání stabilizace či obnovení situace na IP. Podrobný postup navigace viz navigace v síti NIL1.
 2. Měření na inventarizační ploše NIL1 – po úspěšném dohledání středu stávající IP nebo založení IP na nové poloze probíhalo vlastní inventarizační šetření. To zahrnovalo následující činnosti:
  • převod lokálních souřadnic na globální (S-JTSK),
  • členění čtverce dle přístupnosti a kategorií pozemků,
  • popis středu IP,
  • popis stanoviště,
  • popis velkého kruhu se zaměřením na porostní segmenty,
  • registrace a popis kmenů,
  • kontrola a ukončení měření.

V rámci dokumentu pracovních postupů terénního šetření NIL2 lze nalézt podrobnou strukturu údajů šetřených na plochách sítě NIL1 i vlastní popis prováděných činností.

Postup na plochách sítě NIL2

V inventarizační síti NIL2 byly zakládány nové inventarizačních plochy. V porovnání s plochami sítě NIL1, na kterých bylo v rámci NIL2 zjišťováno pouze nezbytné minimum údajů nutných pro vyhodnocení změnových charakteristik, je výčet veličin šetřených v síti NIL2 podstatně bohatší. Postup navigace je podrobně popsán v rámci pracovního postupu navigace v síti NIL2. Měření na inventarizační ploše NIL2 probíhalo ve dvou variantách, o nichž bylo rozhodnuto v okamžiku generování inventarizační sítě NIL2 - zařazením daného inventarizačního bodu k podsíti základního (2×2 km) či podrobného šetření (4×4 km). Zmíněné varianty se odlišovaly výčtem a rozsahem na inventarizační ploše zjišťovaných údajů:

 • převod lokálních souřadnic na globální (S-JTSK),
 • členění čtverce dle přístupnosti a kategorií pozemků,
 • popis středu IP,
 • popis stanoviště (větší rozsah na plochách podrobného šetření),
 • popis velkého kruhu se zaměřením na porostní segmenty,
 • registrace a popis kmenů (větší rozsah na plochách podrobného šetření),
 • popis zákopků,
 • popis sondy (pouze na plochách podrobného šetření),
 • šetření jedinců nehroubí,
 • šetření na transektech mrtvého dřeva (větší rozsah na plochách podrobného šetření),
 • šetření na transektu,
 • kontrola a ukončení měření.

V rámci dokumentu pracovních postupů terénního šetření NIL2 lze nalézt podrobnou strukturu údajů šetřených na plochách sítě NIL2 i vlastní popis prováděných činností.