Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

Produkční funkce (FE/C3)

Přírůst dříví [m3 b.k./rok].

Podrobnější výsledky NIL jsou k dispozici zde.


oblast
geografická doména
kategorie
třídící kritérium
bodový odhad
nejpravděpodobnější hodnota
směrod. odchylka
směrodatná odchylka bodového odhadu (výběrová chyba)
variační koef. %
procentické vyjádření podílu směrodatné odchylky vzhledem k hodnotě bodového odhadu
velikost výběru
velikost výběru
min. velikost výběru
minimální velikost výběru
interv. odhad
intervalový odhad


Informace k tabulce

Tematický okruh: Produkční funkce (FE/C3).
Indikátor: Přírůst dříví.
Období: Období mezi šetřeními NIL1 (2001–2004) a NIL2 (2011–2014).
Jednotka měření: Metr krychlový bez kůry za rok.
Populace: Do odhadu přírůstu je zahrnut objem hroubí jedinců, kteří byli v okamžiku zvoleného (následujícího) šetření živí a dosáhli výčetní tloušťky 7 cm s kůrou kdykoli v období po předchozím, ale nejpozději v okamžiku vybraného (následujícího) inventarizačního šetření (takzvaný dorost).
Definice odhadu: Průměrný roční přírůst dříví (uvažované populace). Přírůst dříví se vztahuje ke zvolenému období. Objem hroubí kmene je počítán podle objemových tabulek ÚLT na základě výčetní tloušťky (d13) a výšky (h) do výpočtu vstupujících kmenů (stromů). Objem hroubí mezi inventarizacemi vytěžených nebo odumřelých kmenů (stromů) je z tabulek odečten pro výčetní tloušťku změřenou v předchozí inventarizaci, zvýšenou o modelový přírůst (GADA model) do poloviny periody mezi oběma šetřeními (paušálně předpokládaný okamžik těžby, respektive odumření). Výška kmene (stromu) byla odečtena z výškové křivky (parametrizované pro danou dřevinu a porostní segment) pro již aktualizovanou výčetní tloušťku. Následně byla opravena o hodnotu rezidua pozorovaného v první inventarizaci - odchylka výšky daného kmene od modelové křivky, zjištěná v první inventarizaci, byla přenesena do předpokládaného okamžiku těžby, respektive odumření. Tímto způsobem byl jednotlivě zohledněn přírůst mezi inventarizacemi vytěžených nebo odumřelých kmenů (stromů), který proběhl mezi předchozím inventarizačním šetřením a okamžikem jejich těžby, respektive odumření. Vyhodnocení je založeno na metodice Erikssonové (1995). Hroubím jsou myšleny všechny nadzemní, dřevnaté části stromu (v terminologii NIL kmene), které dosahují tloušťky 7 cm s kůrou (tloušťka je měřená kolmo na podélnou osu kusu). Hroubí zahrnuje větve, respektive jejich části, pakliže je dosažen limit 7 cm tloušťky s k. Část kmene odpovídající pařezu (po případném pokácení) ani vrcholová část kmene pod 7 cm s k. nejsou považovány za hroubí. Koeficienty přepočtu objemu hroubí s kůrou na objem hroubí bez kůry odpovídají vyhlášce č. 84/1996 Sb., tj. 100/110 pro jehličnany a 100/115 pro listnáče. Na jednotlivých inventarizačních plochách byly odchylky od nominální délky periody mezi inventarizačními šetřeními zohledněny přepočtem odhadu na jeden rok.
Území: Přístupná a schůdná část porostní půdy na území, které bylo v současné i předcházející inventarizaci shodně klasifikováno jako kategorie pozemku les podle definice FAO FRA (Forest Resource Assessment). Vychází se z inventarizačních ploch, na kterých bylo možné provést jednoznačnou identifikaci kmenů (stromů) a posoudit jejich status změny vzhledem ke stavu předchozí inventarizace. Jsou zahrnuty i plochy (území, které tyto plochy reprezentují), na nichž nebyla možná identifikace a posouzení změny na úrovni jednotlivých kmenů, avšak status změny bylo možno spolehlivě odvodit z kontextu. Např. jsou zahrnuty i zcela vytěžené inventarizační plochy (všechny kmeny zaregistrované v předchozí inventarizaci mají doplněn status změny "vytěžen"), nebo plochy, na kterých byla popsána růstová fáze holina, kultura nebo nálet (do 1.3 m výšky) a zároveň nebyl zaregistrován žádný kmen hroubí (všechny živé kmeny hroubí zaregistrované v současné inventarizaci obdržely status "dorost").
Interval spolehlivosti: Intervalový odhad konstruován pro 95% statistickou jistotu (hladina významnosti alfa = 0,05).
Typ geogr. domény: Nomenklatura územních statistických jednotek, 0. a 1. úroveň – stát.; Nomenklatura územních statistických jednotek, 3. úroveň – kraj.
Atributová doména: Skupina dřevin jehličnatých nebo listnatých.

Volba atributové kategorie grafu: