Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

Produkční funkce (FE/C3)

Těžba dříví [m3 b.k./rok].

Podrobnější výsledky NIL jsou k dispozici zde.


oblast
geografická doména
kategorie
třídící kritérium
bodový odhad
nejpravděpodobnější hodnota
směrod. odchylka
směrodatná odchylka bodového odhadu (výběrová chyba)
variační koef. %
procentické vyjádření podílu směrodatné odchylky vzhledem k hodnotě bodového odhadu
velikost výběru
velikost výběru
min. velikost výběru
minimální velikost výběru
interv. odhad
intervalový odhad


Informace k tabulce

Tematický okruh: Produkční funkce (FE/C3).
Indikátor: Těžba dříví.
Období: Období mezi šetřeními NIL1 (2001–2004) a NIL2 (2011–2014).
Jednotka měření: Metr krychlový bez kůry za rok.
Populace: Do odhadu těžby jsou zahrnuty pouze kmeny (stromy), které nejpozději v okamžiku těžby dosáhly výčetní tloušťky alespoň 7 cm s kůrou. Není započítána těžba tzv. starých souší, tj. souší, které byly popsány jako souše již v rámci předchozí inventarizace.
Definice odhadu: Průměrná roční těžba dříví (uvažované populace). Těžba se vztahuje ke zvolenému období. Objem hroubí kmene je počítán podle objemových tabulek ÚLT na základě výčetní tloušťky (d13) a výšky (h) do výpočtu vstupujících kmenů (stromů). Objem hroubí je z tabulek odečten pro výčetní tloušťku změřenou v předchozí inventarizaci, zvýšenou o modelový přírůst (GADA model) do poloviny periody mezi oběma šetřeními (paušálně předpokládaný okamžik těžby). Výška kmene (stromu) byla odečtena z výškové křivky (parametrizované pro danou dřevinu a porostní segment) pro již aktualizovanou výčetní tloušťku. Následně byla opravena o hodnotu rezidua pozorovaného v první inventarizaci - odchylka výšky daného kmene od modelové křivky, zjištěná v první inventarizaci, byla přenesena do předpokládaného okamžiku těžby. Tímto způsobem je zohledněn přírůst jednotlivých těžených kmenů (stromů) mezi předchozím inventarizačním šetřením a okamžikem těžby. Vyhodnocení je založeno na metodice Erikssonové (1995). Hroubím jsou myšleny všechny nadzemní, dřevnaté části stromu (v terminologii NIL kmene), které dosahují tloušťky 7 cm s kůrou (tloušťka je měřená kolmo na podélnou osu kusu). Hroubí zahrnuje větve, respektive jejich části, pakliže je dosažen limit 7 cm tloušťky s k. Část kmene odpovídající pařezu (po případném pokácení) ani vrcholová část kmene pod 7 cm s k. nejsou považovány za hroubí. Koeficienty přepočtu objemu hroubí s kůrou na objem hroubí bez kůry odpovídají vyhlášce č. 84/1996 Sb., tj. 100/110 pro jehličnany a 100/115 pro listnáče. Težba dříví související se změnami rozlohy kategorie pozemků Les (převod lesa na jiné kategorie pozemků) není zahrnuta. Vyhodnocení těžby je, zjednodušeně rečeno, omezeno na území, jež bylo přístupné i schůdné a patřilo do kategorie Les v okamžiku šetření obou uvažovaných inventarizací. Na jednotlivých inventarizačních plochách byly odchylky od nominální délky periody mezi inventarizačními šetřeními zohledněny přepočtem odhadu na jeden rok.
Území: Přístupná a schůdná část porostní půdy na území, které bylo v současné i předcházející inventarizaci shodně klasifikováno jako kategorie pozemku les podle definice FAO FRA (Forest Resource Assessment). Vychází se z inventarizačních ploch, na kterých bylo možné provést jednoznačnou identifikaci kmenů (stromů) a posoudit jejich status změny vzhledem ke stavu předchozí inventarizace. Jsou zahrnuty i plochy (území, které tyto plochy reprezentují), na nichž nebyla možná identifikace a posouzení změny na úrovni jednotlivých kmenů, avšak status změny bylo možno spolehlivě odvodit z kontextu. Např. jsou zahrnuty i zcela vytěžené inventarizační plochy (všechny kmeny zaregistrované v předchozí inventarizaci mají doplněn status změny "vytěžen"), nebo plochy, na kterých byla popsána růstová fáze holina, kultura nebo nálet (do 1.3 m výšky) a zároveň nebyl zaregistrován žádný kmen hroubí (všechny živé kmeny hroubí zaregistrované v současné inventarizaci obdržely status "dorost").
Interval spolehlivosti: Intervalový odhad konstruován pro 95% statistickou jistotu (hladina významnosti alfa = 0,05).
Typ geogr. domény: Nomenklatura územních statistických jednotek, 0. a 1. úroveň – stát.; Nomenklatura územních statistických jednotek, 3. úroveň – kraj.
Atributová doména: Skupina dřevin jehličnatých nebo listnatých.

Volba atributové kategorie grafu: