Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

Biodiverzita (FE/C4)

Zastoupení dřevin [%].

Podrobnější výsledky NIL jsou k dispozici zde.


oblast
geografická doména
kategorie
třídící kritérium
bodový odhad
nejpravděpodobnější hodnota
směrod. odchylka
směrodatná odchylka bodového odhadu (výběrová chyba)
variační koef. %
procentické vyjádření podílu směrodatné odchylky vzhledem k hodnotě bodového odhadu
velikost výběru
velikost výběru
min. velikost výběru
minimální velikost výběru
interv. odhad
intervalový odhad


Informace k tabulce

Tematický okruh: Biodiverzita (FE/C4).
Indikátor: Zastoupení dřevin, dřevinná skladba.
Období: Období šetření NIL2, mezi lety 2011 a 2015.
Jednotka měření: Procento.
Populace: Do celkové produkční plochy jsou započítány pouze živé kmeny (včetně živých vývratů) od 10 cm výšky (kmeny hroubí i nehroubí).
Definice odhadu: Tento odhad zastoupení dřevin je podílem odhadu plochy porostní půdy dané skupiny (uvažovaných) jedinců a odhadu celkové plochy porostní půdy v rámci uvažovaného území. Do porostní půdy patří porosty dřevin, lesní průseky do 4 m, nezpevněné cesty do šíře jízdního pruhu 4 m (včetně), vodní toky do šířky koryta (řečiště) 4 m, semeniště, holiny, jež jsou v kategorii pozemku Les podle definice FAO FRA (Forest Resource Assessment). Z celkové plochy porostní půdy jsou vyloučeny holiny a porostní mezery, tj. případy, kdy na inventarizační ploše nebyl zaregistrován žádný živý jedinec hroubí ani nehroubí. V rámci jednotlivých inventarizačních ploch je příspěvek k odhadu porostní půdy dělen mezi uvažované kategorie na základě jejich příspěvku k odhadu úhrnu produkční plochy. Ta je na úrovni jedince ztotožněna s plochou jeho korunové projekce (do vodorovné roviny), která je pro vzorníky druhého stupně přímo měřena (mapování průmětů korunových projekcí jednotlivých kmenů hroubí, měření délek hlavních a vedlejších poloos elips aproximujících průměty korun jednotlivých jedinců nehroubí). Pro ostatní zaregistrované kmeny hroubí a všechny jedince nehroubí byla plocha korunové projekce predikována pomocí dendrometrického modelu s využitím přímo změřených prediktorů - výčetní tloušťky (kmeny hroubí, smíšený model s náhodným efektem úrovně inventarizační plochy), respektive kategorie výšky jedince (jedinci nehroubí, klasický regresní model s pevnými efekty). Vzorníky hroubí druhého stupně byly vybírány relaskopickou metodou s faktorem 12 metrů čtverečních na hektar. Mezi jedinci nehroubí byly vzorníky druhého stupně vybírány s neměnnou pravděpodobností 0,21 (Bernoulliho výběr probíhající při registraci v rámci registračních kruhů nehroubí). Smyslem vzorníků druhého stupně je kompenzovat chyby použitého dendrometrického modelu. Principem kompenzace je odhad úhrnné chyby predikcí (koncept generalizované lokální hustoty, viz Mandallaz 2007). Relativně malý počet vzorníků nehroubí (a ještě menší počet vzorníků nehroubí druhého stupně) vedl v některých geografických doménách (kraje) a pro méně zastoupené skupiny dřevin k nestabilitám odhadu zastoupení dřevin (v rámci obnovy lesa). Z důvodu jednotnosti přístupu mezi různými odhady zastoupení, založenými na produkční ploše (ploše korunových projekcí), byly vzorníky druhého stupně a dvoufázový postup využity pouze pro kmeny hroubí.
Území: Přístupná a schůdná část porostní půdy v rámci celé zájmové oblasti (geografické domény) bez holin a porostních mezer. Kategorie pozemku les odpovídá definici FAO FRA (Forest Resource Assessment).
Interval spolehlivosti: Intervalový odhad konstruován pro 95% statistickou jistotu (hladina významnosti alfa = 0,05).
Typ geogr. domény: Nomenklatura územních statistických jednotek, 0. a 1. úroveň – stát.; Nomenklatura územních statistických jednotek, 3. úroveň – kraj.
Atributová doména: Skupina dřevin jehličnatých nebo listnatých.

Volba atributové kategorie grafu: