Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

S cílem aktualizovat informaci o stavu zásob dříví v ČR, zejména však jehličnatých porostů poškozovaných kůrovcovou kalamitou a jinými škodlivými činiteli, ÚHÚL zpracoval a nabízí ke stažení tuto technickou zprávu.