Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

Lesní zdroje (FE/C1)

Počet jedinců [ks/ha].

Podrobnější výsledky NIL jsou k dispozici zde.


oblast
geografická doména
kategorie
třídící kritérium
bodový odhad
nejpravděpodobnější hodnota
směrod. odchylka
směrodatná odchylka bodového odhadu (výběrová chyba)
variační koef. %
procentické vyjádření podílu směrodatné odchylky vzhledem k hodnotě bodového odhadu
velikost výběru
velikost výběru
min. velikost výběru
minimální velikost výběru
interv. odhad
intervalový odhad


Informace k tabulce

Tematický okruh: Lesní zdroje (FE/C1).
Indikátor: Počet jedinců.
Období: Období šetření NIL2, mezi lety 2011 a 2015.
Jednotka měření: Kus na hektar.
Populace: Kmeny hroubí splňují nebo překračují limit výčetní tloušťky (d13) 7 cm při měření s kůrou. Do výpočtu jsou zahrnuty také živé vývraty splňující limit d13 pro hroubí. Nejsou však zahrnuty pařezy ani stojící souše.
Definice odhadu: Průměrný počet jedinců (uvažované populace) na hektar porostní půdy v rámci uvažovaného území. Do porostní půdy patří porosty dřevin, lesní průseky do 4 m, nezpevněné cesty do šíře jízdního pruhu 4 m (včetně), vodní toky do šířky koryta (řečiště) 4 m, semeniště, holiny, jež jsou v kategorii pozemku Les podle definice FAO FRA (Forest Resource Assessment).
Území: Přístupná a schůdná část porostní půdy v rámci celé zájmové oblasti (geografické domény). Kategorie pozemku les odpovídá definici FAO FRA (Forest Resource Assessment).
Interval spolehlivosti: Intervalový odhad konstruován pro 95% statistickou jistotu (hladina významnosti alfa = 0,05).
Typ geogr. domény: Nomenklatura územních statistických jednotek, 0. a 1. úroveň – stát.; Nomenklatura územních statistických jednotek, 3. úroveň – kraj.
Atributová doména: Skupina dřevin jehličnatých nebo listnatých.

Volba atributové kategorie grafu: