Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

Biodiverzita (FE/C4)

Počet jedinců [ks].

Podrobnější výsledky NIL jsou k dispozici zde.


oblast
geografická doména
kategorie
třídící kritérium
bodový odhad
nejpravděpodobnější hodnota
směrod. odchylka
směrodatná odchylka bodového odhadu (výběrová chyba)
variační koef. %
procentické vyjádření podílu směrodatné odchylky vzhledem k hodnotě bodového odhadu
velikost výběru
velikost výběru
min. velikost výběru
minimální velikost výběru
interv. odhad
intervalový odhad


Informace k tabulce

Tematický okruh: Biodiverzita (FE/C4).
Indikátor: Počet jedinců.
Období: Období šetření NIL2, mezi lety 2011 a 2015.
Jednotka měření: Kus.
Populace: Do výpočtu vstupují pouze živí jedinci nehroubí, kteří jsou z lesnického pohledu považováni za obnovu. Jedná se tedy o všechny jedince umělé obnovy (sadba nebo síje) a dále jedince přirozeného původu, kteří již buďto tvoří následný porost nebo jde o vhodné jedince vyskytující se pod mateřským porostem v dostatečném počtu, v odpovídajícím prostorovém rozmístění a ve vhodných stanovištních a porostních podmínkách. Jedinci nehroubí jsou definováni výškou alespoň 10 cm a výčetní tloušťkou nedosahující 7 cm při měření s kůrou.
Definice odhadu: Celkový počet jedinců (uvažované populace) v rámci uvažovaného území.
Území: Přístupná a schůdná část porostní půdy obnovy v rámci celé zájmové oblasti (geografické domény). Kategorie pozemku les odpovídá definici FAO FRA (Forest Resource Assessment).
Interval spolehlivosti: Intervalový odhad konstruován pro 95% statistickou jistotu (hladina významnosti alfa = 0,05).
Typ geogr. domény: Nomenklatura územních statistických jednotek, 0. a 1. úroveň – stát.; Nomenklatura územních statistických jednotek, 3. úroveň – kraj.
Atributová doména: Skupina dřevin jehličnatých nebo listnatých.

Volba atributové kategorie grafu: