Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

Biodiverzita (FE/C4)

Zastoupení dřevin [%].

Podrobnější výsledky NIL jsou k dispozici zde.


oblast
geografická doména
kategorie
třídící kritérium
bodový odhad
nejpravděpodobnější hodnota
směrod. odchylka
směrodatná odchylka bodového odhadu (výběrová chyba)
variační koef. %
procentické vyjádření podílu směrodatné odchylky vzhledem k hodnotě bodového odhadu
velikost výběru
velikost výběru
min. velikost výběru
minimální velikost výběru
interv. odhad
intervalový odhad


Informace k tabulce

Tematický okruh: Biodiverzita (FE/C4).
Indikátor: Zastoupení dřevin, dřevinná skladba.
Období: Období šetření NIL2, mezi lety 2011 a 2015.
Jednotka měření: Procento.
Populace: Do celkové produkční plochy jsou započítáni pouze živí jedinci obnovy. Za obnovu jsou považováni všichni jedinci nehroubí (od výšky ≥ 10 cm, do výčetní tloušťky < 7 cm, měřeno s kůrou) umělého původu (sadba, síje) a dále jedinci nehroubí přirozeného původu, kteří se nachází ve vhodných porostních podmínkách a jejichž dřevina, prostorové rozmístění a hustota vytváří předpoklady pro vznik následného porostu.
Definice odhadu: Tento odhad zastoupení dřevin v obnově je podílem odhadu plochy porostní půdy obnovy dané skupiny dřevin a odhadu celkové plochy porostní půdy obnovy v rámci uvažovaného území. Z celkové plochy porostní půdy obnovy jsou vyloučeny porostní mezery, tj. případy, kdy na inventarizační ploše nebyl zaregistrován žádný živý jedinec obnovy. Do porostní půdy patří porosty dřevin, lesní průseky do 4 m, nezpevněné cesty do šíře jízdního pruhu 4 m (včetně), vodní toky do šířky koryta (řečiště) 4 m, semeniště, holiny, jež jsou v kategorii pozemku Les podle definice FAO FRA (Forest Resource Assessment). Porostní půda obnovy je podmnožinou porostní půdy, která je vymezena některou z růstových fází nezajištěná nebo zajištěná kultura, nálet, nárost, mlazina nebo tyčkovina (do střední výčetní tloušťky 7 cm s kůrou) nebo (alternativně) výskytem jedinců obnovy. Za jedince obnovy jsou považováni všichni jedinci nehroubí (od 10 cm výšky, do 7 cm výčetní tloušťky při měření s kůrou) umělého původu (sadba nebo síje). Jedinci nehroubí přirozeného původu (nálet) jsou považováni za jedince obnovy pouze, pokud se nachází ve vhodných porostních podmínkách přičemž dřevina, prostorové rozmístění a hustota těchto jedinců vytváří předpoklady pro vznik následného porostu. Na jednotlivých inventarizačních plochách je příspěvek k (lokální hustotě) odhadu porostní půdy obnovy (bez holin a porostních mezer) dělen mezi uvažované skupiny na základě jejich příspěvku k (lokální hustotě) odhadu úhrnu produkční plochy obnovy. Produkční plocha obecně je na úrovni jedince ztotožněna s plochou jeho korunové projekce (do vodorovné roviny), která je pro vzorníky nehroubí druhého stupně přímo měřena (měření délky hlavní a vedlejší poloosy elipsy aproximující průmět koruny jedince). Pro ostatní zaregistrované jedince nehroubí je plocha korunové projekce predikována pomocí dendrometrického modelu (klasický regresní model s pevnými efekty) s využitím v terénu zjištěné kategorie výšky jedince nehroubí. Mezi jedinci nehroubí byly vzorníky druhého stupně vybírány s neměnnou pravděpodobností 0,21 (Bernoulliho výběr probíhající při registraci v rámci tzv. kruhů nehroubí). Smyslem vzorníků druhého stupně je kompenzovat chyby dendrometrického modelu použitého pro predikci korunových projekcí (ztotožňovaných s produkční plochou). Principem kompenzace je odhad úhrnné chyby predikcí dendrometrického modelu (koncept generalizované lokální hustoty, viz Mandallaz 2007). Relativně malý počet zaregistrovaných jedinců obnovy (a ještě menší počet vzorníků obnovy druhého stupně se skutečně změřenou korunovou projekcí) vedl pro některé geografické domény (kraje) a méně zastoupené skupiny dřevin k nestabilitám odhadu zastoupení dřevin v obnově. Z tohoto důvodu nakonec nebyly vzorníky nehroubí (obnovy) druhého stupně a související metodika odhadu využity.
Území: Přístupná a schůdná část porostní půdy obnovy v rámci celé zájmové oblasti (geografické domény). Kategorie pozemku les odpovídá definici FAO FRA (Forest Resource Assessment).
Interval spolehlivosti: Intervalový odhad konstruován pro 95% statistickou jistotu (hladina významnosti alfa = 0,05).
Typ geogr. domény: Nomenklatura územních statistických jednotek, 0. a 1. úroveň – stát.; Nomenklatura územních statistických jednotek, 3. úroveň – kraj.
Atributová doména: Skupina dřevin jehličnatých nebo listnatých.

Volba atributové kategorie grafu: