Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

Lesní zdroje (FE/C1)

Zásoba dříví [m3 b.k.].

Podrobnější výsledky NIL jsou k dispozici zde.


oblast
geografická doména
kategorie
třídící kritérium
bodový odhad
nejpravděpodobnější hodnota
směrod. odchylka
směrodatná odchylka bodového odhadu (výběrová chyba)
variační koef. %
procentické vyjádření podílu směrodatné odchylky vzhledem k hodnotě bodového odhadu
velikost výběru
velikost výběru
min. velikost výběru
minimální velikost výběru
interv. odhad
intervalový odhad


Informace k tabulce

Tematický okruh: Lesní zdroje (FE/C1).
Indikátor: Zásoba dříví.
Období: Období šetření NIL2, mezi lety 2011 a 2014.
Jednotka měření: Kubický metr (metr krychlový) bez kůry.
Populace: Součástí zásoby dříví jsou všechny živé kmeny (stromy) s výčetní tloušťkou (d13) dosahující alespoň 7 cm při měření s kůrou. Do zásoby dříví jsou zahrnuty živé vývraty splňující limit d13. Nejsou však zahrnuty pařezy ani stojící souše.
Definice odhadu: Celková zásoba dříví (uvažované populace). Objem hroubí kmene je počítán podle objemových tabulek ÚLT na základě výčetní tloušťky (d13) a výšky (h) do výpočtu vstupujících kmenů (stromů). Od roku 2011 (zahájení NIL2) jsou výšky měřeny pouze na vzornících druhého stupně (podvýběr na ploše zaregistrovaných kmenů). Na ostatních zaregistrovaných kmenech jsou výšky získány pomocí výškové křivky (d13 >> h model) specifické pro dřevinu a konkrétní porost. Případné systematické chyby výškové křivky jsou při dvoustupňovém výběru kompenzovány na principu odhadu úhrnu chyb predikovaných objemů hroubí, který lze získat s využitím kmenů druhého stupně (se skutečně změřenou výškou). Koeficienty přepočtu objemu hroubí s kůrou na objem hroubí bez kůry odpovídají vyhlášce č. 84/1996 Sb., tj. 100/110 pro jehličnany a 100/115 pro listnáče. Hroubím jsou myšleny všechny nadzemní, dřevnaté části stromu (v terminologii NIL kmene), které dosahují tloušťky 7 cm s kůrou (tloušťka je měřená kolmo na podélnou osu kusu). Hroubí zahrnuje větve, respektive jejich části, pakliže je dosažen limit 7 cm tloušťky s k. Část kmene odpovídající pařezu (po případném pokácení) ani vrcholová část kmene pod 7 cm s k. nejsou považovány za hroubí.
Území: Přístupná a schůdná část porostní půdy v rámci celé zájmové oblasti (geografické domény). Kategorie pozemku les odpovídá definici FAO FRA (Forest Resource Assessment).
Interval spolehlivosti: Intervalový odhad konstruován pro 95% statistickou jistotu (hladina významnosti alfa = 0,05).
Typ geogr. domény: Nomenklatura územních statistických jednotek, 0. a 1. úroveň – stát.; Nomenklatura územních statistických jednotek, 3. úroveň – kraj.
Atributová doména: Skupina dřevin jehličnatých nebo listnatých.

Volba atributové kategorie grafu: