Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

Přírůst dříví

Průměrný roční přírůst hroubí b.k. [m3/rok].

Podrobnější výsledky NIL jsou k dispozici zde.


region NUTS
geografická doména
bodový odhad
nejpravděpodobnější hodnota
směrodatná odchylka
směrodatná odchylka bodového odhadu (výběrová chyba)
dolní mez
dolní mez intervalového odhadu
horní mez
horní mez intervalového odhadu
relativní chyba
procentické vyjádření poloviny šířky intervalového odhadu vzhledem k hodnotě bodového odhadu

Informace k tabulce

Výstup NIL: Přírůst dříví.
Definice: Průměrný roční přírůst hroubí (tloušťka od 7 cm s kůrou) bez kůry (b.k.). Objem kmene počítán dle objemových tabulek ÚLT a koeficient přepočtu objemu bez kůry stanoven dle vyhlášky č. 84/1996 Sb. Vyhodnocení komponent změny je založeno na teorii dle Erikssonové (1995).
Cyklus NIL: Cyklus NIL2 – druhý cyklus probíhající v letech 2011–2015.
Inventarizační síť: Síť NIL1.
Jednotka měření: metr krychlový za rok
Interval spolehlivosti: Intervalový odhad konstruován pro 95% statistickou jistotu (hladina významnosti alfa=0,05).
Atributová doména: Výstup není atributově členěn.