Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

Zásoba dříví

Zásoba dříví ve formě hroubí b.k. [m3].

Podrobnější výsledky NIL jsou k dispozici zde.


region NUTS
geografická doména
bodový odhad
nejpravděpodobnější hodnota
směrodatná odchylka
směrodatná odchylka bodového odhadu (výběrová chyba)
dolní mez
dolní mez intervalového odhadu
horní mez
horní mez intervalového odhadu
relativní chyba
procentické vyjádření poloviny šířky intervalového odhadu vzhledem k hodnotě bodového odhadu

Informace k tabulce

Výstup NIL: Zásoba dříví.
Definice: Zásoba dříví ve formě hroubí (tloušťka od 7 cm s kůrou) bez kůry (b.k.). Součástí zásoby dříví nejsou stojící souše. Objem kmene počítán dle objemových tabulek ÚLT a koeficient přepočtu objemu bez kůry stanoven dle vyhlášky č. 84/1996 Sb.
Cyklus NIL: Cyklus NIL2 – druhý cyklus probíhající v letech 2011–2015.
Inventarizační síť: Síť NIL1.
Jednotka měření: kubický metr (metr krychlový)
Interval spolehlivosti: Intervalový odhad konstruován pro 95% statistickou jistotu (hladina významnosti alfa=0,05).
Atributová doména: Výstup není atributově členěn.